Obchodní podmínky

Protože pořádek dělá přátele

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO "POŘÁDÁNÍ KURZŮ VAŘENÍ PRO VEŘEJNOST"

(dále jen "Smluvní podmínky", platné od 1.1.2024)


1. Úvodní ustanovení a právní režim

Záležitosti neupravené v těchto Smluvních podmínkách se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
Smluvními stranami jsou:

a) Poskytovatel:

Mgr. Jana Beskydová 

YANNA SUSHI - sushi degustace, catering a workshopy

Pardubice

IČ: 09482032

b) Zákazník – objednavatel.

Objednatelem se rozumí osoba, která u poskytovatele objednává kurz. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, které je poskytována služba. Veškeré úkony související se smluvním vztahem vzniklým na základě těchto Smluvních podmínek musí být učiněny písemně, není-li dále uvedeno jinak. Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost úkonu. Písemnou formou se rozumí komunikace pomocí e-mailu a online přihlášky na stránkách poskytovatele.


2. Přihláška na kurz

a) Odesláním závazné přihlášky objednatel akceptuje tyto Smluvní podmínky a dává souhlas ke zpracování v přihlášce uvedených údajů podle z. č. 121/2000 Sb. Tyto údaje jsou důvěrné a bez souhlasu objednatele nebudou poskytnuty třetí osobě. Budou použity poskytovatelem pro potřeby registrace, kontaktování a informování objednatele v souvislosti s kurzy vaření.

b) Na kurz poskytovatele se objednatel přihlašuje prostřednictvím závazné přihlášky. Vaši závaznou přihlášku můžete zaslat online přes https://www.yannasushi.com/kurz-sushi-pardubice/ nebo elektronicky na adresu jana@yannasushi.com . Výjimečně se lze přihlásit i telefonicky na tel: +420 775 098 187.

c) Přijaté přihlášky jsou zpracovávány a jejich přijetí poskytovatel potvrzuje. Není-li přihláška poskytovatelem potvrzena, účastník není přihlášen a akce se nemůže zúčastnit.

d) Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, bude objednatel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozuměn a poskytovatel mu může nabídnout náhradní termín.


3. Dárkový poukaz

Objednatel může u poskytovatele zakoupit dárkový poukaz na kurz pro účastníka.

Druhy dárkových poukazů:
a) otevřený – na jakýkoliv vypsaný kurz dle výběru účastníka, v němž je volné místo. Na vybraný kurz se musí účastník zaregistrovat. Poukaz je platný na dobu určitou, uvedenou v poukazu. Po skončení platnosti poukazu se nelze na kurzy registrovat.
b) poukaz na konkrétní kurz – poukaz je platný pouze na tento kurz, není třeba další registrace.

Dárkové poukazy jsou zaslány elektronicky ve dvou formátech k tisku.


4. Platební podmínky

a) Objednatel akceptuje výši smluvní ceny uvedené v nabídce kurzů. Poskytovatel může poskytnout objednateli mimořádnou slevu ze smluvní ceny, po vzájemné domluvě. Cena u kurzů na objednávku je předmětem oboustranné dohody.

b) Smluvní cena musí být poukázána na účet č. 195526706/ 0600, pod přiděleným variabilním symbolem, a to nejpozději do 7 dnů od zaslání potvrzení o přijetí přihlášky, není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak. Poukázáním platby se rozumí její připsání na výše uvedený účet poskytovatele. Pokud se tak nestane, není poskytovatel povinen nadále rezervovat místo na kurzu objednateli a může jej poskytnout jinému zájemci.

c) Smluvní cenu lze také uhradit výjimečně po domluvě na místě v hotovosti.


5. Storno podmínky

a) Objednatel může zrušit přihlášku účastníka nejpozději 14. den před konáním kurzu s nárokem na vrácení smluvní ceny v plné výši.

b) Jestliže objednatel zruší přihlášku účastníka nejpozději 5. den před konáním kurzu, účtuje poskytovatel storno poplatek ve výši 50 % ceny.

c) Pozdější zrušení není z provozních důvodů akceptovatelné a objednatel je povinen uhradit smluvní cenu v plné výši.

d) Při předem neomluvené neúčasti přihlášeného účastníka, nebo jeho náhradníka, neposkytuje poskytovatel objednateli ze své nabídky náhradní akci a poplatek nevrací.

e) Poskytovatel může v odůvodněných případech zrušení objednávky poskytnout objednateli možnost účasti na jiném kurzu poskytovatele. Tím však nezaniká povinnost uhradit bez zbytečného odkladu storno poplatek, případně smluvní cenu dle dispozic poskytovatele.

f) Případné vrácení smluvní ceny poskytovatel provede do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky účastníka, a to převedením na účet objednatele, z něhož byla částka hrazena, pokud se nedomluví jinak.

g) Vstupenka je přenosná, pokud se objednatel na kurz nemůže dostavit, může za sebe poslat náhradníka.


6. Podmínky změn v organizaci kurzu

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, případně doby zahájení nebo ukončení kurzu, osoby lektora, místa konání, případně dalších skutečností. Dále si také poskytovatel vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, tj. 3 osob, nebo v případě nenadálých událostí (např. onemocnění lektorky).

b) O změnách je povinen poskytovatel informovat objednatele bez zbytečného odkladu, zpravidla elektronickou poštou či telefonicky.

c) V případě, že dojde ke změně termínu akce a nový termín nebude účastníkovi vyhovovat, může svou účast na akci zrušit nejpozději do 3 dnů od rozeslání informace o zrušení akce a smluvní cena mu bude vrácena.

d) Pokud dojde ze strany poskytovatele k úplnému zrušení kurzu bez uvedení náhradního termínu, má objednatel právo na vrácení smluvní ceny v plné výši. Objednatel v takovém případě může dále využít rovněž nabídku účasti na jiné akci poskytovatele, případný rozdíl v ceně bude dorovnán.


7. Vyloučení odpovědnosti

a) Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních vzdělávacích službách.

b) Dále nepřebírá odpovědnost za zranění, škody a ztráty, vzniklé účastníkům kurzů, nebo které byly účastníky způsobeny. Takové náklady, způsobené uvedenými okolnostmi, ponese výhradně účastník kurzu.


8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:

a) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu 

b) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. Závěrečný souhlas:

Vyplněním závazné přihlášky souhlasím s těmito Smluvními podmínkami a zároveň dávám svůj výslovný souhlas k využívání osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb. k zařazení svých údajů do databáze poskytovatele za účelem rozeslání informací o akcích pořádaných poskytovatelem. Tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat.